Дотримання законності в діяльності будівельних організацій

Правові методи управління, як зазначалося вище, грають на сучасному етапі розвитку економіки все більшу роль. Право – це система встановлених державою загальнообов'язкових норм (правил поведінки), що є засобом регулювання суспільних відносин. Право регулює найбільш загальні в суспільному житті принципові відносини, тому йому властива певна стабільність. У той же час радянське законодавство повинно своєчасно реагувати на нові суспільні відносини і потреби і авторитетом права підтримувати народжуються прогресивні явища. Прикладом активної ролі права в галузі управління можуть бути «Загальні положення про міністерства», а також акти, спрямовані на впровадження нових принципів планування і економічного стимулювання виробництва.

Дотримання правових норм забезпечується застосуванням державного примусу, який однак не є головним інструментом виконання законів. Норми радянського права забезпечуються насамперед високою свідомістю радянських людей, громадською думкою колективів. Право різноманітне за своїми формами. Закон – акт вищої юридичної сили. Закони видаються в загальносоюзному масштабі РФ, а в республіканському – відповідними Верховними Радами союзних або автономних республік. Основний закон, або Конституція, має найвищу юридичну силу по відношенню до всіх інших законів. Це означає, що жоден закон не може бути видано, якщо він суперечить Конституції. Всі інші нормативні акти носять підзаконний характер, тобто вони повинні відповідати закону. У разі суперечності підзаконних актів закону вони підлягають безумовній скасування. До підзаконних нормативних актів належать постанови і розпорядження уряду РФ, союзних і автономних республік, накази міністерств і відомств, рішення місцевих Рад. Нормативними актами є також накази, положення та інструкції. Ці норми покликані регулювати господарські відносини між підрозділами підприємства, ними визначається правове становище окремих ланок управління.

Галузі права. У процесі управління використовуються багато галузей права, кожна з яких відображає певний вид суспільних відносин. Адміністративне право регулює утворення і діяльність органів державного управління, порядок планування і управління народним господарством та іншими сферами суспільного життя. Ця велика галузь Радянського права більше інших пов'язана з питаннями управління. Цивільне право регулює майнові відносини і пов'язані з ними особисті немайнові (авторські, винахідницькі) відносини між громадянами, державними і громадськими організаціями. Господарське право регулює відносини по керівництву та здійснення господарської діяльності. У сферу господарського права входять не тільки відносини між підприємствами, але і відносини підприємства з вищестоящим господарським органом.

11 липня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru