Поняття про моделювання та алгоритмізації задач

Математична модель виробничої системи або її окремих завдань описує їх відповідними системами рівнянь або нерівностей та є найбільш зручним інструментом вивчення об'єкта, його основних властивостей, функціонування в процесі управління, відпрацювання можливих варіантів планів, досягнення основних цілей і задач будівельної організації. Математична модель дає кількісний опис системи за допомогою функцій (або ряду функцій), що зв'язують ряд змінних-параметрів системи, одні з яких можна змінювати у відповідності з рішенням керуючого органу, а інші зміни не піддаються. Змінні першої групи називаються керованими змінними задачі, а змінні другий – некерованими. Сама функція зазвичай виражає міру ефективності функціонування системи по відношенню до безлічі заданих цілей і тоді керовані змінні прагнуть змінити таким чином, щоб функція приймала можливо більшого значення – максімізір01валась, а при інших умовах – мінімізувалася.

Модель також містить ряд функцій – обмежень, що описують ступінь впливу зовнішніх умов на роботу системи. Якщо модель побудована правильно, то вона містить тільки змінні, які суттєво впливають на функцію ефективності. Збільшення числа змінних різко ускладнює вирішення задачі. Для виявлення істотних змінних проводиться ретельний аналіз роботи системи на основі інформації про її роботу в минулому. Алгоритмізація процесів управління. Побудова програми переробки вихідної інформації будь-якої задачі в сукупність приписів, що забезпечують її рішення, виконується за допомогою алгоритмів.

Аглорітм – це опис задачі у вигляді системи формальних правил – процедур, що визначають послідовність вирішення даної задачі. Процеси управління будівельним виробництвом мають дискретний характер і відповідно алгоритм, моделюючий дискретний процес, розбиває цей процес на окремі послідовні акти, кроки. Кожен з таких кроків реалізується за допомогою ЕОМ, а їх послідовність і проміжні логічні операції визначаються відповідним алгоритмом. Опис за допомогою алгоритмів задач управління та інших дискретних задач називається алгоритмізацією. Алгоритм може бути зображений у вигляді графічної схеми, що складається із сукупності арифметичних і логічних блоків, представлених відповідними умовними постатями. Послідовність переходу від одного блоку до іншого показується стрілками.

11 липня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru