Про скарбник садівничого некомерційного товариства

Про скарбник садівничого некомерційного товариства

Приблизний ПОЛОЖЕННЯ

Про скарбник садівничого некомерційного приятельства

1. Загальні положення

1.1. Положення про скарбник садівничого некомерційного приятельства, далі – Положення, розроблене відповідно до Федеральним законом від 15.04.1998 року в редакції від 30.12.2008 року № 66-ФЗ «Про садівничих, городницьких об'єднаннях громадян» та Статутом СНТ.

1.2. Скарбник садівничого некомерційного приятельства, далі – скарбник товариства, проводить збір і розподіл добровольчих, мотивованих, членських та вступних внесків надходять до каси і, або на банківський рахунок товариства.

1.3. На посаду скарбника товариства може бути обрана особа, що має стаж члена суспільства більше п'яти років, володіє необхідними для роботи здібностями і користується безперечним довірою членів садівничого товариства.

1.4. Управління роботою скарбника виробляє голова правління садівницького некомерційного приятельства.

1.5. Обрання на посаду та звільнення з посади скарбника садівничого товариства здійснюється загальними зборами садівничого некомерційного товариства за поданням правління.

1.6. У своїй діяльності скарбник садівничого товариства управляється законодавством Російської Федерації, рішеннями загальних зборів, правління. Іншими нормативними та правовими актами Садового товариства, також справжнім Положенням.

2. Головні завдання й функції скарбника

2.1. Основним завданням скарбника суспільства є збір добровольчих, мотивованих членських та вступних внесків, а так само контроль мотивованого використання придбаних засобів. Витрачання коштів товариства згідно з кошторисом витрат.

2.2. Для вирішення означеної завдання скарбник садівника робить наступні функції:

2.2.1. Тримає під контролем цільове впровадження засобів, що надійшли в касу садівничого приятельства, на розрахунковий рахунок Товариства в межах діючої Кошториси витрат.

2.2.2. Приймає участь в розгляді та прийнятті рішень щодо проведення всіх видів розрахунків, здійснюваних садівничого некомерційного товариства у відповідність до встановлених кошторисами.

2.2.3. Тримає під контролем режим роботи рахунків садівничого товариства в обслуговуючих банках у відповідність до укладених договорів та рішеннями загальних зборів і, або правління СНТ.

2.2.4. Тримає під контролем збір та впровадження добровольчих, мотивованих, членських та вступних внесків, виконання рішень і вказівок Загальних зборів та правління садівницького товариства за операціями в іноземній валюті, а так само з майнових внесків або витрат.

2.2.5. Виробляє від імені товариства емісію векселів та інших цінних паперів, дизайну кредитів і застав, зроблених суспільством відповідно до рішеннями Загальних зборів садівничого некомерційного товариства.

2.2.6. Разом з ревізором товариства проводить аналіз мотивованого використання зібраних внесків, бере участь у проведенні контрольно – ревізійної роботи.

2.2.7. Готує пропозиції управлінню садівничого товариства по дієвому використанню коштів суспільства і стабілізації фінансового стану.

3. Права і відповідальність скарбника

3.1. Скарбник садівничого приятельства вправі:

3.1.1. Представляти на підставі довіреності, оформленої в установленому порядку, садівників в органах державної влади та управління, підприємствах, установах і організаціях з питань, що належать до його компетенції.

3.1.2. Отримувати всю інформацію, пов'язану зі складанням та виконанням Кошториси доходів і витрат, також матеріали, потрібні для аналізу фінансово – господарської діяльності СНТ.

3.1.3. Заносити пропозиції Голові, Правлінню та Загальним зборам садівничого товариства про призначення, переміщення та відстороненню від посади бухгалтера, також залучення працівників ЗНЗ до дисциплінарної відповідальності.

3.2. Скарбник садівничого товариства несе відповідальність:

3.2.1. При виконанні доходної частини Кошториси доходів і витрат, встановленої загальними зборами садівничого приятельства. За розподіл та цільове їх впровадження придбаних доходів у відповідності зі Кошторисом.

3.2.2. За роботу з касою і банківськими рахунками садівничого некомерційного товариства.

4. Вирішення спорів

4.1 Спори, що виникають по ходу виконання скарбником власних зобов'язань згідно Чинним законодавством і реальним становищем, вирішуються на Правлінні СНТ.

4.2. Якщо згоди не досягнуто, скарбник вправі винести спір на вирішення загальних зборів СНТ.

4.3. Незгода скарбника рішенням загальних зборів товариства дає йому право на відставку.

5. Контроль виконання цього положення.

5.1. Контроль за виконанням цього положення покладається на голову правління СНТ і скарбника, які несуть індивідуальну відповідальність перед Загальними Зборами членів суспільства за допущені порушення.

стилі фітодизайну

Джерело: gradostroitel.com.ua